Vợ trẻ quá cũng chê

Vợ trẻ quá cũng chê.
Vợ già cũng chê.
Lấy nhau vì tình trót nghèo bảo ngu.
Lấy nhau vì tiền trót sướng bảo tham.
Không thèm lấy ai bảo khổ chẳng được ai lấy.
Lấy rồi lỡ ly hôn bảo thương quá rõ tội.
Tóm lại nhu cầu lớn của bà con là thương quá nó kém mình 🙂
Thế thôi, được rồi.
Hiểu.
Bà con mình là thông thái nhất khôn ngoan nhất hay ho nhất.
Xong rồi, đồng ý.