2 comments on “Thời buổi này đi đánh bb mà cũng mang theo máy cà thẻ nữa

  1. Anonymous Post author

    A Ho Nhut Tuan phải cà chỗ c Phuong Khanh Nguyen chớ bạn! Cà ổng uổng công! :))

Comments are closed.