62 comments on “Thanh long nhà trồng ngon

    1. Anonymous Post author

      Ec, t phương anh, t bị tiểu đường họ bảo ăn quả này thì nó k sao, bớt đâu 1 cân đi

Comments are closed.