13 comments on “Những ngày Đà Lạt

  1. Anonymous Post author

    suốt ngày xem hình Đà Lạt đẹp vầy chắc phải xách dép chạy lên H ơi!

Comments are closed.