Nếu có một lần ngã đau

Nếu có một lần ngã đau
Mới biết bàn tay nào đỡ
Nếu có một lần lầm lỡ
Sẽ biết lòng ai bao dung
Khi qua quãng đời gian truân
Nhận ra có ai là bạn
Lỡ như rủi ro hoạn nạn
Mới hiểu còn ai thương mình
Nếu đóng cửa ngồi lặng thinh
Sẽ nghe tim mình nhắc nhở
Nhận ra ai là nỗi nhớ
Nhận ra ai thành người dưng
Cám ơn người ở cạnh ta
Cám ơn người vừa quay gót
Cuộc đời chỉ vài nốt nhạc
Vui buồn cũng tạ ơn nhau.
….Nam mô a di đà Phật …