HOMESHOOLING CHO TRẺ MẦM NON – NÊN HAY KHÔNG

HOMESHOOLING CHO TRẺ MẦM NON – NÊN HAY KHÔNG?
Vai trò của Giáo dục Mầm Non đối với Trẻ nhỏ.
Hiện nay đang có những làn sóng tranh luận giữa hai quan điểm: Giáo dục nhà trường truyền thống và Giáo dục tại gia đình (Homeschooling).
Thiết nghĩ đây là vấn đề thuộc về sự lựa chọn của phụ huynh, với vai trò nhà giáo Thầy Siêu Nhân xin phép đưa ra các chứng cứ nghiên cứu khoa học có liên quan tới vấn đề này để chúng ta cùng tham khảo và có những sự lựa chọn phù hợp.
Đề tài khoa học: Điều tra ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với các kỹ năng nhận biết cảm xúc của học sinh lớp 1 ở bậc tiểu học
Investigation of the Effect of Preschool Education on Primary School’s 1st Class Students’ Emotion Recognition Skills
Tác giả: Aysel Cagdas,Ülkü Kale Karaaslan
I, Mục đích nghiên cứu:
Nhằm đánh giá liệu các thông số như giáo dục mầm non, thời gian giáo dục mầm non, loại trường mầm non có gây ra sự khác biệt về khả năng nhận thức tình cảm của trẻ em hay không?
Nghiên cứu này rất quan trọng vì xét nghiệm ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với kỹ năng nhận biết tình cảm của trẻ, kiểm tra thời gian tác động, tình trạng giáo dục mầm non, thời kỳ giáo dục, kiểm tra hiệu quả của các loại cơ sở giáo dục mầm non trong kỹ năng nhận thức cảm xúc . Ngoài ra, tương tự như các kết quả nghiên cứu trước đây với những phát hiện của nghiên cứu này có thể được kiểm tra, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục mầm non.
II, Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh lớp 1 của các trường tiểu học ở tỉnh Konya – Thổ Nhĩ Kỳ , trong năm học 2011-2012. Gồm 40 trường tiểu học được lựa chọn thông qua phương pháp lấy mẫu cụm từ 254 trường tiểu học. Cả hai bảng “Kiểm tra cảm xúc” và “Mẫu thông tin cá nhân” đã được áp dụng cho 800 học sinh (400 nữ, 400 nam), được tuyển chọn từ các trường này, thông qua phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên.
III, Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, , một cuộc khảo sát quan hệ đã được tổ chức giữa các tham số phụ thuộc và độc lập.
Nó đã được đánh giá dựa trên một số thông số như tình trạng giáo dục mầm non, thời gian giáo dục mầm non, loại trường mầm non đã gây ra bất kỳ sự khác biệt nào về kỹ năng nhận biết cảm xúc của học sinh lớp 1. Bảng T-test được áp dụng trong phân tích, đánh giá số liệu về tình trạng giáo dục mầm non, thời gian giáo dục mầm non, các loại cơ sở giáo dục mầm non có gây bất cứ sự khác biệt nào về kỹ năng nhận biết cảm xúc của học sinh lớp 1 không? Các bài kiểm tra ANOVA được áp dụng trong đánh giá số liệu không có giáo dục mầm non, có giáo dục mầm non toàn thời gian và có giáo dục mầm non trong ít nhất hai năm gây ra bất kỳ sự khác biệt nào về kỹ năng nhận biết cảm xúc của học sinh lớp 1, bài thi Tukey cũng Áp dụng để xác định tham số nào gây ra sự khác biệt trong phép thử ANOVA.
IV, Kết quả nghiên cứu:
1. Điểm số “Bài kiểm tra Nhận biết Cảm xúc” của các học sinh lớp 1 đã đi học mẫu giáo trước đó là 17,98; Điểm của học sinh lớp 1 không có giáo dục mầm non là 16,39.
Theo kết quả, điểm số trung bình của “Bài kiểm tra cảm nhận cảm xúc” đối với học sinh lớp 1 có giáo dục mầm non cao hơn đáng kể so với điểm trung bình của “Bài kiểm tra cảm nhận cảm xúc” đối với học sinh lớp 1 không có giáo dục mầm non
Các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non cho rằng giáo dục thường xuyên từ khi sinh cho các cá nhân về cảm xúc sẽ loại bỏ các vấn đề về rối loạn cảm xúc, hành vi và quan hệ xã hội sẽ xuất hiện trong những năm sau và họ cũng tuyên bố rằng các chương trình giáo dục đó được làm phong phú thêm về nội dung tình cảm và xã hội (Ribes, Bisquerra, Agullo, Filella và Soldevilla, 2005). Theo nghiên cứu này, tập trung vào “Sự so sánh về mức độ xã hội và tình cảm giữa các học sinh lớp 1 đã/chưa trải qua giáo dục mầm non” của Güven, Önder, Sevinç, Aydın, Balat, Palut, Bilgin, Çağlak và Dibek (2004) Điểm điều chỉnh cảm xúc của các học sinh lớp 1 đã trải qua chương trình giáo dục mầm non là rất cao. Những phát hiện của nghiên cứu đã đề cập trước đó, hỗ trợ những phát hiện của nghiên cứu của chúng tôi về những ảnh hưởng của giáo dục mầm non lên kỹ năng nhận biết cảm xúc của trẻ.
2. Điểm đánh giá cảm nhận cảm xúc của học sinh không có chương trình giáo dục mầm non là 16,39;
Điểm số trung bình của các học sinh có giáo dục mầm non trong một năm là 17,93;
Điểm số trung bình của học sinh có giáo dục mầm non hai năm hoặc nhiều hơn là 18,23
Sau khi áp dụng phép thử ANOVA, rõ ràng có sự khác biệt đáng kể giữa điểm trung bình của điểm Đánh giá cảm nhận cảm xúc (p <0,05). Lý do có sự khác biệt đáng kể khi thời gian dành cho giáo dục mầm non gia tăng, khi nhận ra cảm xúc của học sinh lớp 1, có thể được liệt kê như sau: chương trình có mục đích và thành tựu nhận ra cảm xúc, trẻ đã có giáo dục mầm non từ 2 năm trở lên, Đã tham gia nhiều sự kiện hơn, giáo viên phụ trách các sự kiện xem xét công nhận Cảm xúc, và kết quả là sự tăng trưởng được tập trung hóa, giáo viên đã thiết lập truyền thông bằng cách sử dụng phương pháp lắng nghe hiệu quả Ngoài ra, còn tính tới yếu tố tương tác của trẻ với nhau. Những yếu tố đó đã dẫn đến sự khác biệt trong nhận ra cảm xúc. 3. Điểm trung bình của Bài kiểm tra Nhận biết Cảm xúc của các học sinh lớp 1 bậc tiểu học đã đi học mẫu giáo ở trường mẫu giáo (Nursery School ) là 17,92; Trong khi điểm trung bình của Bài kiểm tra Nhận biết Cảm xúc của các học sinh lớp 1 bậc tiểu học có giáo dục mầm non tại trường mầm non ( Kindergaten ) là 18,20. Theo những phát hiện được mô tả trong bảng trên, có thể hiểu rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa điểm trung bình của bài kiểm tra Theo Entwisle và Alexander (1998), trẻ em có chương trình giáo dục mầm non toàn thời gian, có thành tích học tập cao hơn trong lớp 1. Elicker và Mathur (1997) báo cáo rằng những đứa trẻ có chương trình giáo dục mầm non cả ngày sẽ may mắn hơn khi tham gia các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm và cũng có thể tham gia vào các hoạt động cá nhân do giáo viên hướng dẫn so với trẻ em có giáo dục mầm non nửa ngày. 4. Đề xuất Theo điểm trung bình của "Kiểm tra Nhận thức Cảm xúc" của các học sinh lớp 1 có giáo dục mầm non kéo dài một năm hoặc hai năm, thông số về thời gian giáo dục mầm non có những tác động tích cực lên Nhận thức về Tình cảm. Một trong những phát hiện này là loại hình giáo dục mầm non của học sinh lớp 1 không gây ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào về điểm số trung bình của Bài kiểm tra cảm nhận về tình cảm. Tóm lại, giáo dục mầm non nên nằm trong phạm vi giáo dục bắt buộc, giáo dục mầm non nên được tự do để có lợi cho mọi trẻ và mọi trẻ em phải được giáo dục mầm non ít nhất là hai năm. Người dịch: Nguyễn Minh Thành Nguồn tham khảo: Bản gốc Tiếng Anh http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx…