GIẦU VÀ NGHÈO

GIẦU VÀ NGHÈO
Ông giầu ông chẳng cho ai?
Tôi nghèo cũng có xin ai bao giờ?
Ông giầu ông lắm nước cờ
Còn tôi chỉ một ước mơ “Đủ tiền”.
Ông giầu sắm được “Phi thuyền”
Còn tôi trời phú :Chân liền vu vi
Nhưng xin: Đừng chớ khinh khi
Giầu , nghèo khi “Tịch” vẫn đi ra đồng…
Cũng kèn, cũng trống , cũng cồng
Cũng người đưa tiễn, cũng nằm hố sâu?
Đời người sống được bao lâu?
Nên chăng ta hãy trao nhau nụ cười.
Tiếc chi một chút tình đời
Trao nhau để mãi tiếng cười vẹn nguyên
Đừng vì cậy: Thế, quyền, tiền
Mà đem gieo rắc buồn phiền cho nhau.
Trọn tình. vẹn nghĩa trước sau
Khi rời nhân thế không lau lệ buồn ./.