Em PEUGEOT sang choảnh này đang sale sập sàn chỉ từ 1xxx (tùy từng màu

1 1 1 1  
Em PEUGEOT sang choảnh này đang sale sập sàn chỉ từ 1xxx (tùy từng màu , x Mẫu giáo )
KẾT THÌ TRIỂN SỚM THOAI
See Translation