Đạo diễn phim cách mạng

Đạo diễn phim cách mạng. Mọi người gọi tôi như thế. Do tôi thoát ly ra bưng biền năm 1962. Vào Đảng trong tù nhưng không được công nhận.Năm 1970 -1971 được chánh thức vào Đảng . Vậy nên 19/5/2017 tôi được vinh dự trao huy hiệu 45 tuổi Đảng.
Xem ảnh chân dung tôi, hình như tôi chưa quá già?
Một ngày vui đón sinh nhật Bác Hồ.
Nhà văn & Đạo diễn Lê Văn Duy