Month: October 2017

Cần lắm những tấm lòng !!!, Nhóm mình chuẩn bị tổ chức cung thiện nguyện giúp đỡ trẻ em vùng cao ở Hà Giang

Cần lắm những tấm lòng !!! Nhóm mình chuẩn bị tổ chức cung thiện nguyện giúp đỡ trẻ em vùng cao ở Hà Giang. Hiện nay cần quyên góp thêm… Read more »