Month: August 2016

Chiều nay

Chiều nay, đọc lại một ghi nhớ; hóa ra là lời Phật dạy. Người học trò hỏi Đức Phật: Thưa tôn giả, vì sao phải thiền định? Phật không trả… Read more »